Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/80

Den här sidan har korrekturlästs
— 72 —

berget bredevid dem; hvarefter en canal skulle utsprängas i stranden utmed Olidehåla för att leda fartygen in i slussen Elvius.

Man vet icke hvilken väg Deputationen antagit, om hela planen varit anförtrodd åt dess ombestyrande; men Hemliga utskottet hade i Stockholm föreskrifvit det hufvudsakeligaste af hvad dess committerade vid Trollhättan skulle besluta. Ifrån den ena ytterligheten hade man gått till en annan; ifrån en canal där man egenteligen icke kunde framkomma utan med båtar, ville man nu hafva en hvarigenom man skulle kunna segla med fregatter, och Utskottets magtspråk hade afgjort att fartyg af 100 alnars längd och 17 alnars bredd skulle passera canalen. För att således kunna nyttja de förra slussarne hade fordrats att de blifvit ansenligen utvidgade; men vid en större bredd skulle äfven deras portar känna en större vattentryckning, så att hvarje sluss nödvändigt måste förvandlas till flera. Utom den odrägliga kostnaden härvid, funnos åtskilliga höga och sköliga berg