Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/85

Den här sidan har korrekturlästs
— 77 —

sina förra inbillningar. På detta sättet inflöto 180000 Dal. men statsverket afdrog genast 119000 Dal. som blifvit förskutne de föregående åren, och således återstod icke mycket för slussarbetet.

Regeringen fann snart att detta afdrag icke var rimligt, och att den minskning som skedde i slussbyggnadsmedlen skulle nödvändigt genom andra utvägar ersättas. Af detta skäl anbefalldes Statscontoret att på trenne år återbetala hela Summan; 1762 och 63 skedde äfven desse betalningar, men den ena tredjedelen blef 1764 indragen för Statsbrist. Hela fonden skulle dessutom blifvit obetydelig, emedan löner, pensioner, o. s. v. borde tagas härutaf, och dessa stego till omkring 6000 Dal.; men man hade (1762) inrättat ett Lotteri, hvars Direction skulle, på vinst och förlust, betala de 10 första åren 75000 Dal. och de 10 följande 100000 Dal. årligen, samt för sista qvartalet af 1762, 12000 Dal. — Detta arrende var nog drygt, men svenska allmänheten var nu i en ställning då lotterier tycktes