Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/86

Den här sidan har korrekturlästs
— 78 —

böra göra bästa lyckan. Ett ouphörligt förslagsmakeri, både vid och emellan riksdagarne, hade blifvit Nationens käpphäst, och man hoppades kunna draga en betydelig fördel af vinningslystnaden. Utgången svarade likväl icke emot förhoppningen; antingen att idogheten ännu kände säkrare utvägar för att rikta sig, och yppigheten icke hunnit fördärfva de flesta, eller att andra missräkningar störtade förslaget. Lotteri Directionen måste med 1765 upsäga sitt contract, och slussverket förlorade sin nästan enda fond.

Innan en ny Lotterientreprenad kunde åstadkommas, måste Statscontoret således, 1766, förskjuta 40000 Daler, hvilka skulle afdragas på de medel som i framtiden kunde blifva utsedde till byggnaden. Trollhätte slussverks Directionen, som imedlertid blifvit förstärkt med nya ledamöter, uphörde nu aldeles, och Riksrådet Baron Hjerne tillförordnades att ensam föredraga dess angelägenheter. Lotteriet utböds på auction, men det nya arrendet kunde ej