Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/87

Den här sidan har korrekturlästs
— 79 —

bringas högre än till 35103 Dal. och härutaf anslogs likväl halfva summan till Gustaf Adolfs ärestod. Med dessa 17551 Dal. 16 styfver skulle nu arbetet fortsättas, ehuru löner, arfvoden, oeh pensioner minskade 5200 Dal. af capitalet, och sjelfva fonden var så osäker att utgifterne måste rättas efter de penningar som hvarje qvartal inflöto; ty man hade gifvit tillkänna att i fall Lotteriarrendet upsades skulle äfven löner och pensioner uphöra.

Denna stadga var billig; men samma dom kan icke, med sträng rättvisa, fällas om alla de författningar som togos vid Riksdadagen 1766, i anseende till Trollhätte sakerna. Man har nämt att enskildta personer, så väl som publika verk, hade, enligt kungörelsen af 1738, subscriberat till slussverket, att Ständerna hade gått i borgen för dessa penningar, och att subscribenterne skulle, oafkorrtadt, få 12 procents årlig ränta. Man medgifver gärna att denna ränta var öfverdrifven, till och med, om man behagar, obillig; men man kan