Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/89

Den här sidan har korrekturlästs
— 81 —

Daler[1]. Man var likväl icke så snar att betala som att bevilja. De mest behöfvande, kanske äfven de mest tilltagsne, gjorde beständiga påminnelser hos Directionen, och Directionen hos Regeringen[2]; men emedan ingen fond blifvit anslagen till Trollhättan, upfördes endast de ofvannämde 22045 Daler i requisitions förslagen, hvilka förgäfves inkommo ända till 1760, då de insamlade subscriptions medlen lämnade en något större tillgång.

Men hvad man hitintills försummat ersattes öfverflödigt 1768, då det stadgades: att de hemman som lidit af vattenskada skulle årligen, efter markegång, ersättas

  1. Enligt Riksens Ständers Deputerades betänkande af 1757. I denna summa var likväl uptagen all slags ersättning som jord- och varu ägare fordrade, både för vattenflod och andre olägenheter hvartill Trollhätte arbetet kunnat vara bidragande.
  2. 1759 blefvo likväl ur Landtränteriet i Wennersborg anslagne 2462 Daler att betalas til dem som lidit mesta vattenskadan.