Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/90

Den här sidan har korrekturlästs
— 82 —

för sin förlust. Denna ersättning, som allt sedan fortfarit, ansågs likväl icke tilräcklig för andra än Kronohemman, hvars åboer sjelfva icke voro jordägare; man beviljade således skattehemmanen en särskild betalning för sjelfva jorden, hvilken uträknades efter ofvannämde markegång, på det sättet, att den årliga bevillningen svarade emot 6 procents ränta, och capitalet godtgjordes därefter. Denna dubbla ersättning ansågs ändå icke göra tillfyllest för Säterier och Frälse; i anseende till dem stadgades således, att de borde få Kronohemman i ersättning både för jord och ränta; de kunde således upgifva hvilka af dessa sednare de behagade, och som förut icke voro disponerade. Härvid bör ännu anmärkas, att de hemman som valdes förlorade sin egenskap af Krono, och blefvo Frälse eller Säteri efter omständigheterne.

Trollhätte slussverks Lotteri var underkastadt flera hvälfningar; ehuru ganska få voro till Kronans förmån; 1769 skedde en ny utbjudning däraf, och arrende