Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/93

Den här sidan har korrekturlästs
— 85 —

Denna senfärdighet tröttade omsidor Regeringens tålamod; det beslöts att ett sammandrag öfver omkostningarne skulle författas, och i et Konunga bref af 1772 klagas öfver att arbetet ifrån 1758 redan kostat 551313 Dal. 25 styfver, då man likväl icke gjort hälften så mycket som imellan 1750 och 1758, och de årens utgifter endast stigit till 338833 Dal. 1023 st.[1]. Det är sant

    skedde likväl 1765 i September, då mer än 400 cubik famnar jord nedrasade, hvarvid upfordrings bryggorne samt det redan utlagda rustverket, bestående af tjocka, 30 alnars långa, master, dels sönderbröts, dels kastades i oordning; 11 af Wästgötha Dahls Regemente, jämte andra handtverksmän, blefvo vid detta tillfället sönderkrossade.

  1. I dessa båda omkostnings summor finnes likväl inga andra penningar uptagne, än de som Kronan sjelf utgifvit eller, såsom lån, förbundit sig att återbetala. Således är i den sednare summan icke inberäknade de 60000 Dal. som Ost-Indiska Compagniet gaf till slussbyggnadens understöd; hvilket läsaren kan finna då han erindrar sig det som ur Riksdags relationen för 1756 blifvit anfördt Icke eller är i den sednare summan inberäknade de 100000 Dal. som Banken årligen betalt ifrån och med 1770. Ojämnheterna i talen upkomma