Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/94

Den här sidan har korrekturlästs
— 86 —

att man nedlagt mycket penningar i klinkertslagerier och andra biverk; men äfven det återstående tycktes vara vida för mycket, då man betraktade det obetydliga som blifvit gjordt.

Men ehuru man icke skyndade särdeles med arbetets fullbordande vid Trollhättan, voro Ständerna likväl beständigt syslosatte med förslager till nya canalfarter. Man har nyss, i förbigående, nämnt därom, och skall här endast tillägga, att Kongl. Directionen öfver Trollhätte slussfart fick 1764 under sitt öfverinseende: uptagningen och uprensningen af den canal som går genom

    isynnerhet genom aflöningarne imellan 1756 och 1760, som de åren betaltes endast ur statsmedlen, emedan ingen annan fond gafs. Alla de tillgångar slussverket hade, sedan den tiden, hafva blifvit anförda. Men för att göra sig ett begrepp om detta verks rätta kostnad bör man erindra sig den fortfarande räntan af 12 proCent för 200000 Dal. ifrån första subscriptionen, och 6 proCent af de sednare 180000 Dal. som årligen utgått ur statscontoiret, och icke bland de andre omkostnings summorne blifvit uptagen.