Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/96

Den här sidan har korrekturlästs
— 88 —

frågan är om en så betydelig höjd, öfver ett djup hvars rätta beskaffenhet man aldrig varit i stånd att utröna. Således hade omständigheterna gjort detta förslag til en omöjlighet, om man ock icke funnit att kostnaden därvid skulle öfverstiga, eller åtminstone svara emot, den summan som var uträknad till byggnadens fullföljande på det vanliga sättet.

Alla regeringsärender fingo en ny drift vid Gustaf III:djes anträde till styrelsen; de påminnelser som redan blifvit anförde äro ett prof därpå, och slussverkets nya fond bevittnar det ännu mer. Utom de 100000 Dal. som Banken årligen betalte, stadgades nu att en lika summa skulle tillslås för 3:ne år[1], och på fördubblade tillgångar hade man rätt att vänta fördubblad

  1. Konunga brefvet af d. 20 Jun. 1772. Egenteliga summan var 100000 Dal. för 1772, och 76000 Dal. för hvarje af de tvänne följande åren, utom Lotterimedlen som ersatte bristen. Penningarne samlades genom lån, emot Statscontorets obligationer, hvilka om sex år skulle inlösas, med 6 procents årlig ränta.