Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/97

Den här sidan har korrekturlästs
— 89 —

skyndsamhet. Att ännu mer befordra detta, utfärdades (1774) constitutorial för en under-Direction, hvars ledamöter, såsom boende i orten, kunde med mera lätthet hafva tillsyn vid arbetet. Landshöfdingen Törne blef ordförande vid denna Direction, och nästan ensam styrande. Imedlertid hade slussverkets lotterifond redan undergått tvänne revolutioner. Efter nya arrendet af 1772 skulle intressenterne betala 28500 Dal. årligen, och fjerdedelen inflöt verkeligen, men contractet uphörde därmed, och i det stället inrättades Nummer-Lotteriet, hvarutaf 28000 Dal. skulle hvarje år betalas till Trollhätte slussverk.

Länge hade man tvistat om slussarnes dimensioner, dessa blefvo ändteligen stadgade 1774, till 91 alnars längd, 18 alnars bredd, (17 alnar i portarne) och 412 alnars djup. På Öfver-Directör Thunbergs tillstyrkan blef denna storlek antagen, ehuru den bestriddes äfven af Directionens egna ledamöter, och det hade till ock med varit i fråga om man icke kunde utvidga