Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/98

Den här sidan har korrekturlästs
— 90 —

slussarne ännu mer, på det Wenerskutorne beqvämligt kunde framkomma. Detta förslag var allt för äfventyrligt att komma till verkställighet, om det ock medfört någon nytta; nu hade det så kraftiga hinder, i sjelfva ställets belägenhet, att det icke kunde fullföljas.

Slussarbetet fortsattes imedlertid med ögonskenlig framgång; men förmodeligen trodde man icke att det allmänna skulle hämta någon betydelig nytta af Gustafs slussar innan de vid Trollhättan äfven blefvo färdige, emedan man, 1776, upref dammen i Carlsgraf, innan de klippor som hindrade Segelfarten voro aldeles undanröjde, och detta endast på det Bränneriet vid Brinkebergskulle måtte komma i gång några veckor förr. Det förbehåll Öfver-Directören Thunberg härvid gjorde, att bergens öfversta toppar åtminstone måtte borrtsprängas, tjenade till ingen ting, emedan en klippa under vattenbrynen är icke mindre farlig än en som ligger i dagen.