Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/99

Den här sidan har korrekturlästs
— 91 —

Som den årliga fond, hvilken blifvit beviljad ur Banken, uphörde med 1777, måste en lika summa lånas för följande årets arbete. Detta skedde emot intekningar i de hemman och sågar som, tid efter annan, blifvit inlöste för slussverkets räkning; lotterimedlen för 1781, 82, 83 och 84 skulle tjena till afbetalning så väl för Capitalet som för räntan. Större delen af penningarne uptogs likväl icke förr än 1779, då alla tre slussarne ändteligen hunno sin fullbordan. De två öfverste, som ligga i Carlsgraf, (Gustafs slussar) voro redan färdige 1777; men vid Åkerström, där arbetet flera gångor varit börjadt och afbrutet, dröjde ännu dessa tvänne åren innan genomfarten kunde öpnas.

Genom Carlsgraf kunde man nu segla ifrån Wenern till Kafvelströmsdammen , vid öfversta Trollhätte-fallet; och genom Åkerströms (Gustaf Adolfs) sluss ifrån Västerhafvet till det nedersta. Större delen af de varor som ifrån Värmeland blifvit sände till Götheborg, eller ifrån Götheborg