Wasa Gymnasisters Sång

Wasa Gymnasisters Sång
av Zacharias Topelius och Karl Collan
Ur Joukahainen nr 5, 1864 (Nationalbiblioteket i Finland), sidor 15–17 och 111.


[ 5 ]

Wasa Gymnasisters Sång.


I högan nord vår vagga stod
Vid stormigt haf och skummig flod.
Vi vexle upp ur frostig bädd
Som vintergran, i drifvor klädd.
Han står så grön
I hvita snön,
Han reser stark
Sin kronas park
Ur armod och ur ödemark.

När våren kom med fågelsång,
När solen glömt sin nedergång,
När blomsterkrönt stod polens rand
Och fritt var haf och grönt var land;
Då blef vår håg
Som strand och våg,
Då vardt oss sagdt
Att stå på vakt
För lifvets och för ljusets makt.

Här är hvart fält af strider rödt,
Här, här har Finlands ära blödt,
Här stod hon, öfver lyckan höjd,
I blodig sorg och segerfröjd.
Här sjöng engång
Dess bard sin sång,

[ 6 ]

Och, väckt af den,
Skall här hon än
Ur grafvarna stå upp igen.

Och hädan drog i fridens dar
En stark falang med panna klar
Till mensklighetens stora strid
Mot mörker, synd och död all tid.
En lyra blef
Vårt adelsbref,
En vase huld
Af ax i guld
Har gäldat ljusets makt vår skuld.

Och Wasa gossar äro vi;
Vårt namn skall ej förgätet bli.
Vårt namn är stort och ärorikt;
Till ädel bragd har det oss vigt.
Det vigt vårt bröst
Åt ärans röst,
Det har oss dömt,
Om vi det glömt,
Det har mätt högt det mål vi drömt.

Som tusen vågor sammangå
Kring Finlands bygd i gördel blå,
Så mötas hjertan, mötas namn,
O Fosterland! uti din famn.
Att bära gladt
Din fanas skatt,
Att kämpa med
Ditt främsta led,
Var fäders bragd och Wasa sed.

[ 7 ]

Vårt land! Vårt finska fosterland!
Din fasta botten är vår strand.
Så lär oss bli din starka vall,
Som hafvets våg ej bryta skall.
Slå högt, vår barm!
Vex stark, vår arm!
Vex stor i skygd
Af söners dygd,
Vår höga nord! Vår finska bygd!

Z. T.[ noter ]

\version "2.18"

\header {
 %title = "Wasa gymnasisters sång."
 composer = \markup  "Musiken komponerad af K. Collan." 
 %poet = "Z. Topelius"
 tagline = ##f
}

 score-system-spacing =
  #'((basic-distance . 12)
    (minimum-distance . 6)
    (padding . 1)
    (stretchability . 12))

\paper {
 top-system-spacing = #'(basic-distance . 10)
 score-system-spacing = #'(basic-distance . 20)
 system-system-spacing = #'(basic-distance . 20)
 last-bottom-spacing = #'(basic-distance . 10)
 raggedright = ##t
 raggedbottom = ##t
}

global = {
 \key d \major
 \time 4/4
}

tenINuotit = \relative c'' {
 \voiceOne
 \dynamicUp
 \autoBeamOff
				% s. 111, rivi 1:1
 \partial 4 { a4 } |
 d4. a8 d4 fis | % 1
 fis8. e16 e2 fis4 | % 2
 g4 b, fis' e | \break % 3
				% s. 111, rivi 2:1
 d4. cis8 cis4 a4 | % 4
 d4. a8 d4 fis | % 5
 fis4. e8 d4 d | % 6
 cis8. fis16 a4.. a16 gis8. gis16 | \break % 7
				% s. 111, rivi 3:1
 fis2 \oneVoice r4 \voiceOne fis4 | % 8
 fis4. e8 fis4 e | % 9
 e4. d8 a4 d | % 10
 d8. cis 16 cis2 e4 | \break % 11
				% s. 111, rivi 4:1
 e8. d16 d2 d4 | % 12
 d4. d8 cis4 b | % 13
 a4. fis8 a4 d | % 14
 cis8. d16 e4.. e16 d8. e16 | \break % 15
				% s. 111, rivi 5:1
 fis2 r4 fis4 | % 16
 a4. g8 fis4 fis | % 17
 fis4.( e8) d4 fis8[\accent e] | % 18
 d8. a16 d8 fis8 a4.. a16 | % 19
 d,2.^\fermata \bar "|."
 

}
tenISanat = \lyricmode {
				% s. 111, rivi 1:1 
 "" |
 "" _ _ _ |
 "" _ _ _ |
 "" _ _ _ |
				% s. 111, rivi 2:1 
 "" _ _ _ |
 "" _ _ _ |
 "" _ _ _ |
 "" _ _ _ _ _ |
 				% s. 111, rivi 3:1 
 "" _ |
 "" _ _ _ |
 "" _ _ Han |
 re- ser stark Sin |
 				% s. 111, rivi 4:1
 kro- nas park "" |
 "" _ _ _ |
 "" _ _ _ |
 "" _ _ _ _ _ |
 				% s. 111, rivi 5:1
 "" Han |
 re- ser "" _ |
 "" _ _ |
 "" _ _ _ _ _ |
 ""
 
}

tenIINuotit = \relative c'' {
 \voiceTwo
 \autoBeamOff

				% s. 111, rivi 1:1
 \partial 4 { a4 } |
 a4. a8 a4 d | % 1
 b8. b16 b2 b4 | % 2
 b4 b b b | % 3
				% s. 111, rivi 2.1
 a4. a8 a4 a | % 4
 a4. a8 a4 a | % 5
 ais4. ais8 b4 b | % 6
 a8. cis16 fis4.. fis16 eis8. eis 16 | % 7
				% s. 111, rivi 3.1
 fis2 \oneVoice r4 \voiceTwo cis4 | % 8
 b4 b b b | % 9
 a4 a a a | % 10
 g4 g g cis | % 11
				% s. 111, rivi 4.1
 cis8. b16 b2 b4 | % 12
 b4. b8 a4 g | % 13
 fis4. d8 fis4 a | % 14
 a8. b16 cis4.. cis16 d8. cis16 | % 15
				% s. 111, rivi 5.1
 d4 a d d | % 16
 e4. e8 d4 d | % 17
 d4 cis b b | % 18
 a8. a16 a8 d cis4.. cis16 | % 19
 d2. \bar "|." % 20
}

tenIISanat = \lyricmode {
				% s. 111, rivi 1.1 
 I |
 hö- gan nord vår |
 vag- ga stod Vid |
 stor- migt haf och |
 				% s. 111, rivi 2.1
 skum- mig flod Vi |
 vex- te upp ur |
 fros- tig bädd Som |
 vin- ter gran i drif- vor |
  				% s. 111, rivi 3.1
 klädd Han |
 står så grön i |
 hvi- ta snön, Han |
 re- ser stark Sin
  				% s. 111, rivi 4.1
 kro- nas park, Ur |
 ar- mod och ur |
 ö de mark, Ur |
 ar- mod och ur ö- de- |
  				% s. 111, rivi 5.1
 mark, Han re- ser,
 re- ser stark sin |
 kro- nas park Ur |
 ar- mod och ur ö- de |
 mark.

}

basINuotit = \relative c' {
 \voiceOne
 \autoBeamOff

				% s. 111, rivi 1.2
 \partial 4 { a4 } |
 fis4. fis8 fis4 a | % 1
 g8. g16 g2 a4 | % 2
 g4 g g g | % 3
				% s. 111, rivi 2.2
 g4 g g g | % 4
 fis4. fis8 fis4 fis | % 5
 fis4. fis8 fis4 fis | % 6
 fis8. a16 cis4.. cis16 b8. b16 | % 7
				% s. 111, rivi 3.2
 a2 \oneVoice r4 \voiceOne a4 | % 8
 g4 g g g | % 9
 fis4 fis fis fis | % 10
 e4 e e fis | % 11
				% s. 111, rivi 4.2
 fis4 fis fis fis | % 12
 g4 d d d | % 13
 d4 d d fis | % 14
 a8. a16 a4.. a16 a8. a16 | % 15
				% s. 111, rivi 5:2
 a2 a | % 16
 a4. a8 a4 a | % 17
 a4 g fis g | % 18
 fis8. a16 a8 a g4.. g16 | % 19
 fis2. \bar "|." % 20
}

basISanat = \lyricmode {
 
 "" |
 "" _ _ _ | % 1
 "" _ _ _ | % 2
 "" _ _ _ | % 3
 "" _ _ _ | % 4
 "" _ _ _ | % 5
 "" _ _ _ | % 6
 "" _ _ _ _ _ | % 7
 "" _ | % 8
 "" _ _ _ | % 9
 "" _ _ _ | % 10
 "" _ _ _ | % 11
 "" _ _ _ | % 12
 "" _ _ _ | % 13
 "" _ _ _ | % 14
 "" _ _ _ _ _ | % 15
 "" Han | % 16
 "" _ _ _ | % 17
 "" _ _ _ | % 18
 "" _ _ _ _ _ | % 19
 "" % 20
}

basIINuotit = \relative c {
 \voiceTwo
 \autoBeamOff
				% s. 111, rivi 2.1
 \partial 4 { a'4 } |
 d,4. d8 fis4 d4 | % 1
 g,4 g4 g' dis | % 2
 e4 e g, g | % 3
				% s. 111, rivi 2.2
 a4 a a a | % 4
 d4. d8 fis4 d | % 5
 cis4 fis b, b | % 6
 cis8. cis16 cis4 cis cis8. cis16 | % 7
				% s. 111, rivi 3.2
 <fis, fis'>2 \oneVoice r4 \voiceTwo fis4 | % 8
 g4 g g g | % 9
 a4 a a a | % 10
 a4 a a ais | % 11
				% s. 111, rivi 4.2
 b4 b b b | % 12
 g4 g g g | % 13
 a4 a a a | % 14
 a4 a a'8. g16 fis8. e16 | % 15
				% s. 111, rivi 5.2
 d4 a' fis d | % 16
 cis4. cis8 d4 d | % 17
 a4 a b g | % 18
 a8. a'16 fis8 d a4.. a16 | % 19
 <d, d'>2._\fermata \bar "|." % 20

}
basIISanat = \lyricmode {
 "" |
 "" _ _ _ | % 1
 vag- ga stod "" | % 2
 "" _ _ _ | % 3
 "" _ _ _ | % 4
 "" _ _ _ | % 5
 "" _ _ _ | % 6
 "" _ _ _ _ _ | % 7
 "" _ | % 8
 "" _ _ _ | % 9
 "" _ _ _ | % 10
 "" _ _ _ | % 11
 "" _ _ _ | % 12
 "" _ _ _ | % 13
 "" _ _ _ | % 14
 ar- mod och ur ö- de | % 15
 "" _ _ _ | % 16
 "" _ _ _ | % 17
 "" _ _ _ | % 18
 "" _ _ _ _ _ | % 19
 "" % 20
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Lyrics = "tenori 1" \with {
   % this is needed for lyrics above a staff
   \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
  }

  \tempo \markup \italic "Med kraft."
  \new Staff = "tenorit" <<
   \new Voice = "tenori 1" {
    \voiceOne
    << \global \tenINuotit >>
   }
   \new Voice = "tenori 2" {
    \voiceTwo
    << \global \tenIINuotit >>
   }
  >>
  \new Lyrics = "tenori 2"
  
  \new Lyrics = "basso 1" \with {
   % this is needed for lyrics above a staff
   \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
  }
  \new Staff = "bassot" <<
   \clef bass
   \new Voice = "basso 1" {
    \voiceOne
    << \global \basINuotit >>
   }
   \new Voice = "basso 2" {
    \voiceTwo << \global \basIINuotit >>
   }
  >>
  \new Lyrics = "basso 2"
  \context Lyrics = "tenori 1" \lyricsto "tenori 1" \tenISanat
  \context Lyrics = "tenori 2" \lyricsto "tenori 2" \tenIISanat
  \context Lyrics = "basso 1" \lyricsto "basso 1" \basISanat
  \context Lyrics = "basso 2" \lyricsto "basso 2" \basIISanat
 >>

 \layout { }
}

%% Midin generoimiseen.
\score {
 <<
  \time 4/4
  \new Staff {
   %%\set Staff.midiInstrument = "choir aahs"
   \set Staff.midiInstrument = "voice oohs"
   \tempo 4 = 115
   <<
	\tenINuotit
	\tenIINuotit
	\basINuotit
	\basIINuotit
   >>
  }
 >>
 \midi { }
}