Alle Christne frögda sigh

Alle Christne frögda sigh
av Venantius Fortunatus
Efter den latinska hymnen Laetabundus in summis. Här ur Göteborgspsalmboken 1650, Een wanligh PsalmBook, s. 113-114. Publicerad i 1695 års psalmbok som nr 126 under rubriken "Jule-högtids Psalmer - Om Christi Födelse" där psalmen Christus är födder af een jungfru reen ingår som sista vers. På Wikipedia finns en artikel om Alle Christne frögda sigh..


Alle Christne frögda sigh i thenna Högtijd/ Haleluja
Then som högsta Cronona bär/
Är födder här;
Aff een Jungfrw.

Frelsaren hijt till oss kom/
Från Gudz Högstes Himmels Thron/
Och ogh Mandom.

Then samma Solen vprann/
Som nu aldrigh bärgas kan/
Hon skijn altijdh.

Thenna Solen lyser oss/
Och förer then rätta Troos/
Til Gudh Fader.

Solen hafwer Dagen giordt/
Natten är nu drijfwen bort/
Medh sitt Mörcker.

Itt stoort Vnder skedde här/
Högste Gudz Son Mandom bär/
En Trääl worden.

Han är både Gudh och Man/
Som oss allom hielpa kan/
Ifrån Döden.

Esaias hafwer sagdt/
At Gudh hade thet i acht/
Komma medh sijn Guddoms Macht/
Och taga Mandom.

Såsom sagdt war är thet skedt/
Gudh sielff hafwer sijn Nådh betedt/
Lijffzens Wägh för them beredt;
Som ther på trodde.

O arma Juda Slächt/
Hwij är thetta tigh otächt/
Troo här på så är tijn Synd vthslächt,

Här är then rätta Man/
Wåre Synd borttager han/
Som medh Skrijftenne bortwijsas kan/
Haleluja.