Then Swenska Psalm-Boken
1695 års psalmbok finns tillgänglig här i koralupplagan från 1697 med melodier; kalender, evangeliebok, Den Svenska Mässan, Luthers lilla katekes och bönbok.
På Wikipedia finns en artikel om 1695 års psalmbok.

[ Innehåll ]

Desse äro de tio bud. Den första psalmens första vers med noter

Förtekning
På the stycker/ som i thenna öfwersedda
Handbook innehållas.

I. Kalendarium Perpetuum.
II. Then Swenska Psalm-Boken.
III. Evangelier och Epistler medh ther til hörige Collecter och Böner.
IV. Swenska Mässan.
V. Catechismus Lutheri / medh Huustaflan.
VI. Athanasii Symbolum.
VII. Christi pinos / [et]c. Historia.
VIII. Om Jerusalems förstöring.
IX. En nödhtorftig Bönebook bestående af efterföljande stycker:
1. Avenarii Morgon- och Aftonböner.
2. Kyrkio-Böner / tienlige i allmännelig och besynnerlig andacht.
3. Skrift- och Aflösnings-Bönebook / så ock om then H. Nattwardens wärdiga bruuk.
4. Böner för åthskilliga Stånd.
5. Böner uthi åthskilliga tilfällen.
6. Böner för resande personer.
7. Litanien.

Boken är uppdelad på 5 indexsidor:

Många av psalmbokens texter finns även i andra sångsamlingar enligt nedanstående förteckning. Den inledande nummersiffran länkar till aktuellt uppslag. (Notera att även röda länkar innehåller faksimilversionen av texten).

PsalmerRedigera

I förteckningen nedan betyder (v) = verser.

I. Catechismus författad i Sånger.Redigera

Trones ArtiklarRedigera

HErrans BöönRedigera

Om DöpelsenRedigera

Om HErrans NattwardRedigera

II. Konung Davids PsalmerRedigera

III. Årliga Högtiders PsalmerRedigera

Några Heligas LofsångerRedigera

Advents-PsalmerRedigera

Om Christi Mandoms anammelseRedigera

Jule-högtids Psalmer - Om Christi FödelseRedigera

Ny-Åhrs PsalmerRedigera

Om Jesu Namn och VälgierningarRedigera

Trettonde Dags PsalmerRedigera

Om Christi pino och dödhRedigera

Om Christi BegrafningRedigera

Påska Psalmer - Om Christi UpståndelseRedigera

Om Christi HimmelsfärdRedigera

Pingesdaga Högtijd - Om then Helga AndaRedigera

Om then Hel. TrefallighetRedigera

Uppå S. Michaelis Dagh - Om de heliga englarRedigera

Uppå alla Helgona dagRedigera

Uppå ApostledagarRedigera

IV. Psalmer Öfwer några Söndags EvangelierRedigera

V. Åthskillige Läro-PsalmerRedigera

Om Menniskiones Fall och UpprättelseRedigera

Om Gudz Ord och FörsamlingRedigera

Om HErrans Sabbaths DaghRedigera

Böne-Psalmer för PredikanRedigera

Böne-Psalm efter PredikanRedigera

Om AntichristoRedigera

Om Gudz nådiga BeskyddRedigera

Om Gudz Nådh och Syndernas FörlåtelseRedigera

Om Christi Förtienst / Kärlek och nådiga NärwarelseRedigera

VI. Boot-PsalmerRedigera

VII. Psalmer om ett Christeligit LefwerneRedigera

I gemeenRedigera

Om Tolamod och Förnöijelse i GudiRedigera

Om Werldens Wäsende / Fåfängelighet och FörachtRedigera

Emot DryckenskapRedigera

Emot Okyskhet och SkörlefnadRedigera

Emot HögfärdRedigera

VIII. Psalmer i Bedröfwelse / Korss och AnfächtningRedigera

IX. Böne-PsalmerRedigera

X. Lof- och Tacksäijelse PsalmerRedigera

XI. Psalmer i åthskillige NödtorfterRedigera

Uthi stora LandzplågorRedigera

Om frijdRedigera

Om Jordenes frucktbarhetRedigera

I Hungers NödhRedigera

Om Hälsa och SundhetRedigera

XII. Psalmer för åthskillige Stånds-Personer / och widh besynnerliga tilfällenRedigera

För Öfwerhets-PersonerRedigera

En Konungs Böne-PsalmRedigera

En Arfprinss Böne-PsalmRedigera

En Konglig Råds Böne-PsalmRedigera

Lärares Böne-PsalmRedigera

Psalmer angående DomareRedigera

Psalmer angående thet H. Ächtenskaps ståndetRedigera

Barna-PsalmerRedigera

Enkiors och Faderlösas Böne-PsalmRedigera

Een siuk Menniskios Klage-PsalmRedigera

Tacksäijelse efter öfwerstånden siukdomRedigera

Psalmer för Resande til landz och watnRedigera

XIII. Måltijdz-Psalmer.Redigera

XIV. Morgon- och Afton-PsalmerRedigera

Morgon- eller Afton-psalmRedigera

Morgon-PsalmerRedigera

AftonPsalmerRedigera

Om the Tolf dagsens StunderRedigera

XV. Dödz- och Begrafningz-PsalmerRedigera

Beredelse-Psalmer emot DödenRedigera

Suckan i DödzångestRedigera

Begrafnings-PsalmerRedigera

XVI. Om Menniskiones Tilstånd efter DödenRedigera

Om then Yttersta DomenRedigera

Om then osaliga EwighetenRedigera

Om thet ewiga LifwetRedigera