Betrachtom wäl the helga Budh

Betrachtom wäl the helga Budh
av Haquin Spegel

Nr 3 i 1695 års psalmbok
Möjligen inspirerad av den tyska psalmen Dies sind die heil'gen Zehn Geboth, som översattes till svenska av Laurentius Petri Nericius med inledningsraden Thesse äro the Tijo Budh. På Wikipedia finns en artikel om Betraktom väl de helga bud.


Musical scores are temporarily disabled.


[ 14 ]

1. BEtrachtom wäl the helga Budh/
Som oss gaf sielfwer HErren Gudh/
Genom Mosen sin tienare/
Thet han på Sinai lät skee.

2. Jagh HErren Gudh tin Gudh är en.
Från alt afguderij war reen.
Til migh sätt all tin troo och lijt;
Och älska migh medh högsta flijt.

[ 15 ]

3. Mitt helga namn missbruka eij.
Titt taal låt wara ja och neij.
Eij fåfäng eed gåå af tin mun:
Men fruchta migh af hiertans grund.

4. Sabbathen tänck at helga wäl/
At sigh må hwila kropp och siäl:
Låt all fåfängligh wärck beståå/
At Gudh sielf i tigh wärcka må.

5. Tu skalt ock hedra på alt sätt/
Tin fader och tin moder rätt:
På thet tu länge lefwa må/
Och thet alt wäl skal medh tigh gåå.

6. Tin nästa tu eij dräpa må/
Förtörna/ hata/ skymfa/ slåå:
Tu önska eij tin owäns dödh/
Men honom hielp i all hans nödh.

7. Tu skalt ock eij bedrifwa hoor;
Ty ther på fölier plåga stoor.
Tin ächta maka haf rätt kär;
Och fly alt thet otuchtigt är.

8. Tu skalt ej stiäla/ men vti
Tin handel fly bedrägerij.
Medh ocker eij titt godz förök:
Men andras nytto gierna sök.

9. Falsk witnesbörd tu aldrigh bär:
Sägh icke thet som osant är:
Förtala ingen på hans baak;
Men styrck tins nästas goda saak.

10. Tu skalt eij hafwa ondt begär/
Til något som tins nästas är:
Men giör emot en annan så/
Som tu wilt at tigh sielf skal gåå.

11. The Buden Gudh oss gifwit haar/
At synden skal blij vppenbar/
Och menniskian rätt lära må/
Then tienst och kärlek Gudh bör få.

12. Hielp oss här til O JEsu kär/
Som medlaren när Gudi är.
J wåra wärck är mycken brist;
Men tu oss nådh förwärfwar wist.