Den svenska psalmboken
af Konungen Gillad och Stadfästad År 1819
På Wikipedia finns en artikel om Den svenska psalmboken 1819.


[ titel ]

DEN

SVENSKA

PSALM
BOKEN.

Af

KONUNGEN

Gillad och Stadfästad.

År 1819.Götheborg,
tryckt hos Sam Norberg K. G. Boktr
1821.


Ingångs-Psalm.Redigera

I. GudRedigera

A) Sanningen och trösten af Guds varelse.Redigera

B) Guds väsende och egenskaper.Redigera

1) Evighet och Oföränderlighet.Redigera

2) Allmakt.Redigera

3) Helighet och RättfärdighetRedigera

4) Allvetenhet och AllestädesnärvarelseRedigera

5) SannfärdighetRedigera

6) Godhet och barmhärtighetRedigera

C) Guds enhet och treenighetRedigera

II. Skapelsen och försynenRedigera

A) I allmänhetRedigera

B) De förnämsta skapade varelsernaRedigera

1) ÄnglarnaRedigera

2) MänniskanRedigera

Kropps- och själsegenskaper, förnuft, fri vilja, samvete, värde och ändamålRedigera
Människans fallRedigera

ÅterlösningenRedigera

Den fallna människans upprättelse genom JesusRedigera

Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänsklighetenRedigera

Jesu anträde till sitt medlarekall (adventspsalmer)Redigera

Jesu födelse (julpsalmer)Redigera

Jesu namnRedigera

Ledstjärnan till Betlehem (trettondedagspsalmer)Redigera

Jesu förnedringRedigera

Jesu person, lära och gärningarRedigera

Jesu lidande, död och begravningRedigera

Allmänna betraktelser över Jesu lidandeRedigera
Jesus uppgår till Jerusalem, instiftar nattvarden, förrådesRedigera
Jesus lider i Getsemane, förnekas och fängslasRedigera
Se människan!Redigera

Hans blod komme över oss!Redigera

Jesu lidande, död och begravning: Och han bar sitt korsRedigera

Jesu lidande, död och begravning: Jesus på korsetRedigera

Jesu lidande, död och begravning: Jesu sista ord på korsetRedigera

Jesu lidande, död och begravning: Tacksamma suckar vid Jesu korsRedigera

Jesu lidande, död och begravning: Jesu begravningRedigera

Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänskligheten: Jesu uppståndelse (påskpsalmer)Redigera

Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänskligheten: Jesu himmelsfärdRedigera

Jesu andliga världsregering och vård om sin stridande församlingRedigera

Jesu heliga hågkomst och efterföljelseRedigera

HelgelsenRedigera

Den Helige Andes nåd (pingstpsalmer)Redigera

Nådens medelRedigera

OrdetRedigera

I allmänhetRedigera
LagenRedigera
EvangeliumRedigera

Sakramenten.Redigera

DöpelsenRedigera
NattvardenRedigera
Nattvardspsalm för en sjukRedigera

Nådens ordningRedigera

NådavaletRedigera

Kallelsen, väckelsen, upplysningenRedigera
En länge förhärdad syndares uppvaknandeRedigera

Omvändelsen.Redigera

Kristlig självprövningRedigera
Bättringens nödvändighet och vådan av dess uppskovRedigera
Behovet av Guds nåd vid känslan av bättringens ofullkomlighet och syndens bedrövliga väldeRedigera
Ånger och tro (botpsalmer)Redigera
Under trons svaghet och misströstan om Guds nådRedigera
Trons seger, förtröstan och visshet om syndaförlåtelseRedigera

Nya födelsenRedigera

RättfärdiggörelsenRedigera

Den dagliga förnyelsen under bön, vaksamhet och strid mot andliga fienderRedigera

Benådade kristnas frid, sällhet och åliggandeRedigera

Kristligt sinne och förhållandeRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhetRedigera

Förhållandet till GudRedigera

Kärlek, vördnad, tacksamhetRedigera
Lydnad för Guds vilja och frimodighet under hans beskyddRedigera
Tålamod och tröst av Guds godhet under korset och bedrövelsenRedigera
Glädje i Gud och förnöjsamhet med hans behag under alla skiftenRedigera
Umgänge med Gud i bönenRedigera
Herrens bönRedigera
Guds lovRedigera

Förhållandet till oss själva och nästanRedigera

Ödmjukhet, saktmod, stilla leverneRedigera
Ståndaktighet, rättvisa, redlighet i handel och vandelRedigera
Försakelse, flit och förnöjsamt sinnelagRedigera
Människokärlek, barmhärtighet, försonlighetRedigera
Måttlighet och nykterhetRedigera
KyskhetRedigera
Hjärtats renhetRedigera
Tidens och världens rätta brukRedigera
Nöjets rätta brukRedigera
Tungans rätta brukRedigera
Den angelägnaste omsorgenRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheterRedigera

Överhet, undersåtar, fäderneslandRedigera

Domare och rättssökandeRedigera

Lärare och åhörareRedigera

I allmänhetRedigera
Vid prästvigningRedigera
Vid prästvalRedigera
Vid en biskops inställande i ämbetetRedigera
Vid en kyrkas invigandeRedigera
På sabbatens morgonRedigera
Vid ringning till gudstjänstRedigera
Gudstjänstens glädje och högtidlighetRedigera
Före predikanRedigera
Efter predikanRedigera
Husbönder och tjänareRedigera

Makar, föräldrar, barnRedigera

Vid brudvigselRedigera
För äkta makarRedigera
För föräldrarRedigera
För barnRedigera
För en husfader eller husmoder vid ett årsskifteRedigera
Vid en makes dödRedigera
Vid ett barns dödRedigera
Vid en faders dödRedigera
Vid en moders dödRedigera

Ungdom och ålderdomRedigera

För ynglingarRedigera
För en fattig ynglingRedigera
För ett ungt fruntimmerRedigera
För nattvardsungdomRedigera
För äldre kristens tackoffer på sin födelsedagRedigera
För ålderstignaRedigera

Sjukdom och hälsaRedigera

Under allmänna farsoterRedigera
För sjukaRedigera
För en blindRedigera
Vid hälsobrunnarRedigera
Tacksägelse efter sjukdomRedigera
För en hustru, som skall kyrktagasRedigera
För friskaRedigera

Resande till lands och vattenRedigera

Efter storm på havetRedigera

Botfärdiga fångarRedigera

Freds- och krigstiderRedigera

Bön om fred
Bön under krig
Krigspsalmer
Tacksägelse efter seger
Tacksägelse för fred

Allmänna bön- och klagodagarRedigera

Årets tider och jordens fruktbarhetRedigera

Våren
Sommaren
I långvarig väta
I långvarig torka
Tacksägelse efter regn
När åskan går
Bön om jordens fruktbarhet
Skördetiden
Tacksägelse för jordens fruktbarhet
I missväxtår
Hösten
Vintern
Nyårspsalmer
Vid årets slut

Morgon och aftonRedigera

Morgonpsalmer
Aftonpsalmer
Vid aftonklämtningen

Före och efter måltidenRedigera

Med avseende på de yttersta tingenRedigera

Livets korthet och dödens visshetRedigera

Längtan till det himmelska och eviga vid betraktandet av världens fåfänglighet och onda väsendeRedigera

En varnande åtanke på den osaliga evighetenRedigera

En sent uppväckt men botfärdig syndares suckar mot dödenRedigera

Kristlig bön om en salig ändalykt och stilla hängivenhet under Guds viljaRedigera

En trogen själs glädje att skiljas hädanRedigera

Med avseende på de yttersta tingen: En trogen själs försmak av en salig evighetRedigera

BegravningspsalmerRedigera

I allmänhetRedigera
Vid ett barns begravningRedigera
Vid en ung människas begravningRedigera
Vid en värdig själaherdes begravningRedigera
Om de dödas uppståndelse och den yttersta domenRedigera

SlutpsalmRedigera