Bibeln (Fjellstedts förklaringar)/Allmän inledning till Pauli bref

←  Allmän Inledning till Nya Testamentets Bref eller Läroböcker
Biblia,
Det är All den heliga Skrift
Med Förklaringar
av Peter Fjellstedt

Allmän inledning till Pauli bref
Pauli Bref till Romarne  →[ band III, 376 ]

Allmän inledning till Pauli bref.

De äro nästan alla skrifna efter särskilda anledningar, med afseende på särskilda behof, willfarelser och brister hos dem, till hwilka aposteln skref. I brefwen förekomma många uttryck och omständigheter, som hafwa sin historiska förklaring i Apostlagerningarna. I Apostlagerningarna finna wi den store hedningaapostelns lefwerne med temlig utförlighet framstäldt. De utgöra derföre den bästa historiska inledningen till hans bref.

I anseende till tidsföljden, i hwilken Pauli bref blifwit skrifna, synas de haft följande ordning:

A. De Bref, som blifwit skrifna före hans första fångenskap, mellan år 52–57:
a) Det första till Tessalonikerna båda skrifna från Korint, Ap. G. 17: 11.
b) Det andra „   „
c) Brefwet till Galaterna båda skrifna från Efesus, Ap. G. 17: 19.
d) Det första till Korintierna
e) Det andra „   „ skrifwet från Macedonien, Ap. G. 20: 1, [et]c.
f) Brefwet till Romarne, skrifwet från Korint.
B. Under den första fångenskapen i Rom år 59 – 62:
g) till Kolosserna,
h) „ Filemon,
i) „ Efesierna,
k) „ Filipperna.
C. Mellan den första och andra fångenskapen, år 63–66:
l) till Ebreerna,
m) Det första till Timoteus,
n) till Titus.
D. Under den andra fångenskapen:
o) Det andra till Timoteus.

I bibeln finnas nu dessa bref uppstälda i en annan ordning, enär tiden, på hwilken de blifwit skrifna, icke ansågs såsom den förnämsta indelningsgrunden, utan

A. I första rummet stå der de trenne största brefwen, nemligen det till Romarne och de båda till Korintierna.
B. Derpå följa de mindre, och det i den ordning, att
a) först ställas de, som blifwit skrifna till flera församlingar i ett helt landskap: Galaterna och Efesierna;
b) för det andra de som blifwit skrifna till enskilda stadsförsamlingar: Filipperna, Kolosserna, 1 och 2 till Tessalonikerna;
c) och för det tredje de till enskilda församlingsföreståndare: 1 och 2 till Timoteus, Titus, Filemon.
C. Sist kommer brefwet till Ebreerna, emedan det länge war och ännu för många är oafgjordt, om det är skrifwet af Paulus eller af någon annan apostel.

Den inre anordningen af Pauli bref är nästan alltid densamma, att nemligen i hwart och ett står först en kort inledning eller helsning, derpå följer hufwuddelen som omfattar salighetsordets grundsanningar samt tillämpning och förmaningar och sist ett beslut.

Det är af sjelfwa aposteln Petrus anmärkt, att åtskilligt i Pauli bref är swårt att förstå, 2 Petr. 3: 16. Mycket blef redan då missförstådt och misstydt af många. Men denna fara undwikes af den, som följer Pauli eget råd till Timoteus, 2 Tim. 2: 7. Man finner då wisserligen med alla de till Guds rike lärda män, som ransakat och utlagt Pauli bref, att dessa innehålla ett stort djup af andelig och himmelsk wishet, otillgängligt för det köttsliga förwettet, men desto tillgängligare för enfaldens ödmjukt forskande öga. Ett sådant öga upptäcker på bottnen af detta djup den ena kostliga perlan efter den andra och samlar en riklig kunskapsskatt till ewinnerligt lif.