←  Propheten Malachi
Biblia,
Det är All den heliga Skrift
Med Förklaringar
av Peter Fjellstedt

Apocrypha
Judiths Bok  →


[ 3 ]

Apocrypha.

Det äro de böcker, som icke finnas i den Ebreiska Bibeln, och äro icke ingifna af den Helige Ande, derföre kunna de icke anses såsom en del af den Heliga Skrift, men äro dock, såsom Luther säger, nyttiga till att läsa.

Dessa böcker hafwa af de gamle blifwit kallade apocryphiska, det will säga fördolda böcker; sannolikt af den orsak, att de af judarne ansågos wara sådana böcker, som man wäl för sig sjelf, såsom i det förborgade kunde läsa, men som icke borde föreläsas wid den offentliga gudstjensten, och emedan deras författare nästan alla äro obekanta eller owissa.

Med följande grunder kan bewisas, att dessa böcker icke äro lika med de egentliga bibliska böckerna, som kallas Canoniska, emedan Gud gifwit oss dem till canon, eller rättesnöre för wår tro. Gal. 6: 16. Phil. 3: 16.

1) De hafwa aldrig blifwit ansedda och upptagna såsom af Gud uppenbarade och genom Guds Anda ingifna böcker i den judiska kyrkan, åt hwilken af Gud blifwit anförtrodt det, som Han uppenbarat genom de heliga Guds män, hwilka hafwa talat, rörda af den Heliga Anda. 2 Pet. 1: 21. Rom. 3: 2;

2) Ingen af dessa böcker nämnes i det Nya Testamentet, ej heller anföres något ställe derutur. Christus och Hans evangelister och apostlar hafwa aldrig åberopat sig på något ställe i dessa böcker; och som de icke hörde till det Gamla Testamentet i Christi och apostlarnes tid, så finnes intet bewis, att dessa böcker af dem erkändes såsom ingifna af Guds Ande;

3) Dessa böcker hafwa icke blifwit skrifna på det Ebreiska eller Chaldeiska språket, på hwilket det Gamla Testamentets heliga skrifter äro skrifna, utan dessa böcker äro skrifna på det Grekiska språket och kommo icke in i församlingen och brukades icke wid gudstjensten, förrän på en långt sednare tid, då de upptogos i den latinska Bibelöfwersättningen;

4) I dessa böcker förekomma sådana ställen, som icke öfwerensstämma med de böcker, som obestridligt äro ingifna af den Helige Ande, och somliga ställen strida emot sakens natur och omständigheter eller emot andra trowärdiga wittnesbörd. Dessa ställen skola anmärkas, der de förekomma, men för öfrigt hålla wi nästan uteslutande blott wid Luthers anmärkningar till dessa böcker för att undwika all onödig utförlighet.

Nyttiga til att läsa kunna dessa böcker wara, emedan judafolkets historia häruti till en del fortsättes, och derigenom blifwer det ännu tydligare, huru den del af propheternas skrifter, som syftar på den tiden, gått i fullbordan. I de moraliska böckerna förekomma många sköna och brukbara reglor och läror, som äro nyttiga till det andeliga och borgerliga lifwet, och de wisa oss till en del den judiska kyrkans uppfattning af trons läror, som i det Gamla Testamentet blifwit uppenbarade.