Bibeln (Fjellstedts förklaringar)/Stycken af Daniel/Asarie bön

←  Om Draken i Babel
Biblia,
Det är All den heliga Skrift
Med Förklaringar
av Peter Fjellstedt

Asarie bön
De tre mäns lofsång i elden  →


[ 174 ]

Asarie bön.

Efter Daniels 3 cap. 23 v.

Men de* gingo midt i lågan i den brinnande ugnen; prisade Gud, och lofwade HErran. *Dan. 1: 6; cap. 3: 21.

25. Och Asaria stod midt i glödande ugnen, upplät sin mun, bad och sade:

26. Lofwad ware du, HErre, wåra fäders Gud, och ditt namn warde prisadt och äradt ewigligen;

27. Ty du är rättfärdig i allt, det du oss gjort hafwer; alla dina gerningar äro rättsinniga; och hwad du gör, det är rätt, och alla dina domar äro ostrafflige.

28. Du gör oss rätt, att du oss straffat hafwer med sådana straff, som du öfwer oss hafwer gå låtit, och öfwer Jerusalem, den heliga wåra fäders stad; ja, du gör rätt och wäl derutinnan för wåra synders skull;

29. Ty wi hafwa syndat och illa gjort dermed, att wi ifrån dig wikne äro, och allestäds emot dig gjort hafwa;

30. Och dina bud intet lydt, eller dem aktat, att wi hade mått gjort derefter, såsom du oss befallt hafwer, på det oss wäl gå måtte.

31. Derföre hafwer du rätt gjort, att du detta allt hafwer öfwer oss gå låtit;

32. Och gifwit oss i wåra owänners, ogudaktigas och onda menniskors händer och den orättwisa och grufweligaste konungen på jorden.

33. Och wi töra icke upplåta wår mun, så äro wi till skam och spott wordne för dina tjenare och för alla dem, som frukta dig.

34. Men drif oss dock icke bort med allo för ditt heliga namns skull, och förkasta icke ditt förbund;

35. Och tag icke din barmhertighet ifrån oss för Abrahams, din älskeliga wäns,* och din tjenare Isaacs och Israels, din heligas, skull; *Jud. 8: 22. Jac. 2: 23.

36. Hwilka du lofwat hafwer deras säd föröka såsom stjernorna på himmelen och såsom sanden wid hafwet.* *1 Mos. 15: 5; cap. 22: 17; cap. 32: 12.

37. Ty, HErre, wi äro ringare wordne än alla hedningar, och äro nu de föraktadaste på jorden för wåra synders skull;

38. Så att wi nu ingen förste, prophet eller lärare, och hwarken bränneoffer eller dagligt offer, eller spisoffer, eller rökwerk mer hafwa; och hafwa intet rum, der wi för dig offra och nåd finna måtte;

39. Utan med ett bedröfwadt hjerta och förkrossad anda komma wi in för dig;

40. Likawisst som wi bränneoffer af wädrar och oxar och många tusen feta får fram bure; så låt nu dock wårt offer i dag gälla och täckeligt wara in för dig; ty du låter dem icke till skam warda, som uppå dig hoppas.

41. Alltså komma wi nu med allt hjerta och söka ditt ansigte med fruktan;

[ 175 ]42. Derföre låt oss icke till skam warda, utan gör oss, HErre, efter din nåd och efter din stora barmhertighet;

43. Och uthjelp oss efter dina underliga werk; och gif ditt namn äran, HErre:

44. Att de måga skämma sig alle, som dina tjenare emot göra, och till skam warda för din stora makt och wälde, och deras makt förstörd warda;

45. På det de måga förfara, att du är HErren, allena Gud, härlig på jordens krets.

46. Och konungens tjenare, som dem i ugnen kastat hade, höllo intet upp, utan kastade ju alltid till swafwel och tjära och blår och torrt ris:

47. Så att lågen ofwan till utslog wid nio och fyratio alnar högt;

48. Och tärde omkring sig, och uppbrände de Chaldeer, som han der när ugnen tillräcka kunde.

49. Men HErrans engel gick med dem, som med Asaria woro, in i ugnen,

50. Och dref ut eldslågan af ugnen, och gjorde i ugnen lika som en kall dagg, så att elden icke ens kom wid dem, eller brände dem, eller skadade dem.