Mall:Kantrubriker börjar

Detta är en förenklad variant av Mall:Marginalnot börjar. Den väsentliga skillnaden är att det skapas utrymme för kantrubriker bara på en sida (höger). Texten resp. marginalen har heller inga fasta breddmått utan i stället bestämda procentandelar av fönstret.

Mallen är (liksom Marginalnot), i första hand tänkt för huvudnamnrymden. I sidnamnrymden kommer kantrubriken att kollidera med huvudtexten om man inte a) lägger in Kantrubriker börjar och Kantrubriker slutar på alla sidor där det finns en kantrubrik, eller b) inramar Mall:kantrubrik med <includeonly>-taggar.

Kantrubriker börjar placeras överst i det avsnitt där man vill använda kantrubriker. {{Kantrubriker slutar}} placeras sist i avsnittet. Däremellan kan man placera ut önskat antal kantrubriker med hjälp av {{kantrubrik}} eller kortare {{kr}}.

De här mallarna har kommit till för "Svenska teatern" men bör gå att använda även på andra böcker.