←  Evangelier och Epistler medh ther til hörige Collecter och Böner
Then Swenska Psalm-Boken

Swenska Mässan
Catechismus Lutheri  →


[ 93 ]

Then Swenska Mässan/

Gudztiensten begynnes medh thenne allmännelige bekännelsen/ nederfallandes alle på knää.

KÄre wänner/ bröder och systrar i Christo JEsu. Efter wij nu församlade äre til at hålla wår Gudztienst; tacka Gudh för alla sina Gudomeliga wälgierningar; såsom ock bedia honom om alt thet oss nödhtorftigt är/ både i andelige och lekamlige saker: och ther hos förnimme/ at wij ju alle/ vtan twifwel/ äre medh synder beswärade/ och åstundom syndene gierna qwitte wara. Therföre wele wij falla på wår knää/ och ödmiuka oss in för Gudh wår himmelske Fader medh hierta och munn; och bekänna oss för arma elände syndare/ som wij ock äre; bediande honom om nådh och miskund/ så säijande hwar i sin stadh;

Här faller ock Predikanten på knää.

JAgh fattig syndig menniskia/ som i synd både aflad och född är/ och jämwäl sedan i alla mina lijfzdagar ett syndigt lefwerne fördt hafwer/ bekänner migh af alt hierta in för tigh alzwåldige ewige Gudh/ min käre himmelske Fader/ at jagh icke hafwer älskat tigh öfwer allting/ icke min nästa såsom migh sielf. Jag hafwer (ty wärr!) medh mina fäder i margfalliga måtto syndat emot tigh och tin helga Budord/ både medh tanckar/ ord och gierningar. Och weet migh förthenskull helwetet och ewinnerlig fördömelse wärd wara/ om tu skulle så döma migh/ som tin stränga rättwisa kräfwer/ och mina synder förtient hafwa. Men nu hafwer tu käre himmelske Fader vthlåfwat/ at tu wilt giöra nådh och miskund medh alla fattiga syndare/ som sigh omwända wilja/ och medh een stadig troo flyy til tina obegripeliga barmhertighet/ och Frälsarens JEsu Christi förtienst. Medh them wilt tu öfwersee/ i hwad måtto the emot tigh brutit hafwa/ och aldrig meer tilräkna them theras synder. Ther förlåter jagh migh vppå arme syndare; och beder tigh trösteliga/ at tu efter samma titt löfte wärdigas wara migh miskundsam och nådelig/ och förlåta migh alla mina synder/ titt helga Namn til prijs och ähro!

Sedan hafwer Presten thenna böön öfwer folcket.

THen alzmächtige ewige Gudh/ för sina stora obegripeliga barmhertighet/ och Frälsarens JEsu Christi förtienst/ förlåte oss alla wåra synder: och gifwe oss nådh til at bättra wårt syndiga lefwerne; och fåå med honom ewinnerligit lijf! Amen.

Sedan följer Kyrie Dominicale.

HErre förbarma tigh öfwer oss. Christe förbarma tigh öfwer oss HErre förbarma tigh öfwer oss. Ähra ware Gudh i högden: och frijd på jordene: menniskiomen en godh wilje! Wij lofwe tigh/ wij wälsigne tigh: wij tilbedie tigh/ Wij prise och ähre tigh; wij tacke tigh för tin stora ähro. O HErre Gudh himmelske Konung! Gudh Fader Alzmächtig. O HErre thens Alrahögstes enfödde Son/ Wår salighet JEsu Christe! O HErre Gudh/ Gudz Lamb/ och Fadrens Son/ tu som borttager werldenes synder/ förbarma tigh öfwer oss! Ty tu äst allena helig. Tu äst allena HErre. Tu äst allena then högste/ JEsu Christe. Medh then Helge Anda/ i Gudz Faders härlighet/ Amen. [ 94 ]Aliud Kyrie Dominicale.

Kyrie. Nativit. Christi.

Kyrie Psachale.

Kyrie Peatocstes. [ 95 ]Sedan Presten hafwer sjungit: Ähra ware Gudh i högdene/ sjunger Församlingen:

Och frijd på jordene: Eller: O HErre Gudh af Himmelrijk/ gifr Eller: Allenaste Gudh i Himmelrijk.

Presten wänder sigh til ffolcket och säger: HErren ware medh eder!

Församlingen swarar:

Så ock medh tinom Anda! Här på följer Collecten som står fram för Epistelen. Eller thenne Läser oss vedia. pag. 1016.

Sedan Epistelen/Psalmen/Evangelium/Troen och en wers til predikan.

Sedan alt är ändat på Predikstolen sjunges en psalm/ eller wers. Och tå Herrans Nattvard skal hållas/ begyner Presten altså:

HErren ware medh eder! (F.S.) Så ock medh tinom Anda! Vplyffter edor hiertan til Gudgh. (F.S.) Wij vplyffte wår hiertan. Låter oss tacka Gudi wårom HErran.

(F.S.) Thet är rätt och tilbörligit. [ 96 ]
Sanct. Dominic.
Sanct. Nativit. Christi.
Sanct. Paschal.
Sanct. Pentec.

HElig/ Helig/ Helig/ HErre Gudh Zebaoth! Fulle äro Himlarna och jorden af tine härlighet: Hosianna i högdene! Wälsignad ware han som kommer i HErrans Namn! Hosianna i högdene.

Ther efter siunger Presten.

Låter oss nu alla bedia/ såsom wår HErre JEsus Christus sielfwer oss lärdt hafwer/ så säiandes:

FAder wår som äst i Himlom.
Helgat warde titt Namn.
Tilkomme titt Rijke.
Ske tin wilie såsom i Himmelen/
så ock på jordene.
Wårt dagliga brödh gif oss i dagh.
Och förlåt oss wåra skulder/
såsom ock wij förlåte them oss skyldige äro.
Och inled oss icke vthi frestelse.
Vtan fräls oss ifrån ondo.
Amen.

Ther näst wänder han sigh til folcket/ och giör til them thenna förmaning.

KÄre wänner. Efter här begås Christi Nattward/ och sanfärdeligen vthspises och anammes vnder brödh och wijn hans sanna Lekamen och Blodh/ vthi öfwernaturlig och ovthransakelig måtto/ efter Gudz egen wijshet/ sanning och alzmächtighet/ som thet sielf stichtat och insatt hafwer: Är rådeligit/ som S. Paulus oss lärer/ at wij hwar i sin stadh bepröfwe oss sielfwa/ och så äte af thetta brödh/ och dricke af thenna kalck. Och pröfwe wij oss tå rätzliga/ när wij besinne wår brott och synder: hungre och törste efter rättferdigheten och syndernas förlåtelse/ then oss i thetta Sacramentet tilbudin warder: och achte här efter bättra oss/ wända igen af synderne/ och lefwa vthi ett godt och rättferdigt lefwerne. Ty hafwer ock wår HErre enkannerliga befalt/ at bruka thetta Sacramentet sigh til åminnelse/ thet är/ at man här medh ihogkommer hans wärdiga dödh och blodhs vthgiutelse; och betänker/ och troor fulleliga/ at thet til wåra synders förlåtelse skedt är. Therföre om wij nu äte af thetta brödh/ och dricke af thenna kalck/ medh een sådana fast troo til the ord/ som wij här höre/ at Christus är död/ och hans blodh vthguten för wåra synder: så wij ock förwisso syndernas förlåtelse/ [ 97 ]och vndwike ther medh döden/ som syndenes löön är/ och fååm ewinnerligit lijf medh Christo. Men then som owärdeliga/ thet är/ medh ett obotfärdigt hjerta/ och vtan troon på Gudz löfte/ åter af thetta brödh/ och dricker af HErrans kalck/ han blifwer saker på HErrans lekamen och blodh/ och åter och dricker sigh sielfwom domen/ icke åthskiljandes Herrans lekamen. Therföre oss allom Gudh Fader/ och Son/ och then Helge Ande nådeligen beware! Amen.

Sedan säger Presten til folcket.

Herrans frijd ware medh eder.

F.

Så ock medh tinom Anda.

Ther efter berättar han folcket medh Brödet/ vpkpandes för hwar ooch en i synnerhet thessa orden: Wårs HErras JEsu Christi Lekamen beware tin kropp ooh siäl til ewinnerligit lijf/ AMen!

Sedan Medhkalcken/ säijandes:

Wårs HErras Jesu Christi Blodh beware tin kropp och siäl til ewinnerligit lijf/ Amen!

J medler tijd siunger Choren medh Församlingene thessa efterföljande Psalmer.

Agnus Dei Dominic.

Agnus Dei Nativit Christi.

Agnus Dei Paschal.

Agnus Dei Fest. Pentec.

O Gudz Lamb/ som borttager werldenes synder/ förbarma tifh öfwer oss! O Gudz Lamb som borttager werldenes synder förbarma tifh öfwer oss! O Gudz Lamb/ som borttager werldenes synder/ gif oss tin frij och wälsignelse! O Rene Gudz Lamb oskuyldigt på korsset för oss lsachtat! altij befinnun tolig/ ehuru nuwast förachtad. Wåra synder hafwer tu dragit: döden och helwetit nederslagit. Förbarma tigh öfwer oss o JEsu! Gif oss tin ewiga frihd o JEsu!

JEsus Christus är wå hälsa.
Gud ware lofwad och högeliga prisad.
Min högsta skatt o JEsu kär.
Wälsignat ware JEsu Namn.
JEsus är mitt lifj och hälsa.
Tigh ware lof och prijs o Christ.
Hwad kan migh ståå til trång:
Allena til tigh HErre JEsu Christ.
Min siäl skal lofwa HErran.
HErre JEsu Christ/ min.
O Gudh hwem skal jagh klaga.
Jagh weet ett blomster.

O Gu [ 98 ]
Sedan wänder han sigh til folcket och säger:

HErren ware medh eder.

F. S.

Så ock medh tinom Anda.

Låter oss bedia:

O HErre alzmächtige Gudh! som hafwer låtit oss i tin Sacrament dellachtige warda/ Wij bedie tigh/ at du låter oss också medh tigh och alla tina vthkorade Helgon vthi tina ewiga ähro och härlighet deelachtige warda. Genom wår HErra JEsum Christum tin Son/ som lefwer och regnerar medh tigh och then Helga Anda vthi en Gudom af ewighet til ewighet/ Amen.

Åter wänder han sigh til folcket och säger:

HErren ware medh eder.

F. S.

Så ock medh tinom Anda.

Böijer idor hiertan til Gudh/ och anammer wälsignelse.

Herren wälsigne eder/ och beware eder! HErren vplyse sitt Ansichte öfwer eder/ och ware eder nådelig! HErren wände sigg Ansichte til eder/ och gifwe eder en ewig frijd! J Namn Faders/ och Sons/ och thens Helige Andes! Amen.

Pro exitu siunges förste wersen af förläne oss Gudh så nådelig:
och sedan efterföljande bönepsalm/ eller ock någon annan.

GUdh gifwe wårom Konung ioch all Öfwerhet frijd och godt Regement: at Wij vnder honom ett roligit och stilla lefwerne föra måge/ i all Gudachtighet occh ährlighet! Amen.