50 småhistorier
av Anna Holge

Förord
Den nattgamle tomten  →
Förord av professor Gustaf Cederschiöld.


[ förord ]

FÖRORD.

Med liv och lust måste barnen deltaga i skolarbetet, för att detta skall kunna bära god frukt. Det går icke an, att läraren ensidigt utvecklar barnens förstånd, han måste vädja även till deras känsla och fantasi, ty annars får han dem icke helt med sig.

Icke minst gäller detta om den dryga och svåra uppgiften att göra barnen förtrogna med vårt skriftspråk, som är så olikt barnens eget talspråk och har en så stor mängd för dem nya ord och ordförbindelser.

Att till grund för de många övningarna i läsning och muntligt eller skriftligt återgivande lägga endast allvarliga, uppenbart docerande eller moraliserande stycken är ett grovt missgrepp. Innehållet blir otillräckligt till att nog mångsidigt och livligt intressera barnen. De »nyttiga» och »lärorika» styckenas språkform, såsom varande jämförelsevis abstrakt och alltför starkt uppblandad med från tyskan lånade beståndsdelar, blir svårbegriplig och därjämte otjänlig till att av barnen själva användas i tal och skrift.

Utan tvivel har också mången lärare funnit nödvändigt att till omväxling med de reglementerade läseböckerna förelägga barnen lättare och mera roande lektyr. Men i valet av sådan har han sannolikt ofta [ förord ]blivit villrådig, ty vi hava just icke någon riklig tillgång på för detta ändamål lämpad litteratur.

Ett enligt min mening ganska lyckat försök att i någon mån avhjälpa bristen och tjäna det här ovan antydda syftet föreligger i denna lilla bok.

Förf. har bett mig att här för de lärare och lärarinnor, som önska använda boken, påpeka,

att stycken därur böra under välläsningstimmarna föredragas av de barn, som läraren därmed vill uppmuntra och belöna, och åt vilka han då på förhand givit erforderliga anvisningar och tid till förberedelse;

att i boken förekommande dialoger böra väl tillgodogöras för inövning av uttrycksfull, »dramatisk» läsning;

att, när ett längre stycke lämnas till inövning, detta bör fördelas på flera lärjungar.

För egen del vill jag uttala den önskan, att denna lilla bok måtte bliva så omtyckt och använd, som den genom sin goda text och sina vackra illustrationer förtjänar att bliva.

G. CEDERSCHIÖLD.