←  Fjerde Stycket. Grunder för bestämdt bruk af E i stället för Ä.
Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1796. Första delen.
Afhandling om svenska stafsättet
av Carl Gustaf af Leopold med företal av Nils von Rosenstein

Alfabetisk Minneslista på de ord i språket, hvilka böra skrifvas med E, i stället för Ä, dels såsom lika gällande tecken af detta sistnämda ljud, dels för uttalets ovisshet, emellan begge.
Femte Stycket. Bestämda reglor för omvexlingen af G med J och K.  →
På Wikipedia finns en artikel om Afhandling om svenska stafsättet.


[ 177 ]

Alphabetisk Minnes-Lista
på de ord i Språket, hvilka böra skrifvas med E i stället för Ä, dels såsom lika gällande tecken af detta sistnämda ljud, dels för uttalets ovisshet emellan begge.

A.

Akleja.

B.

Barmhertig.
Beckasin.
Begge.
Belg.
Berg.
Besk.
Bjebba.
Bjefs.
Bjelke.
Bjellra.
Bjert.
Bjesse.
Bleck (jernbleck.)

C.

Conterfej.

D.

Degel.
Deja.
Den.
Denna.
Dem.
Der.
Derest.
Dess.
Dessa.
Desto.
Det.
Detta.
Djefvul.
Djekne.
Djerf.
Dregla.
Dreja.
Dverg.

E.

Ebb.
Efter.
Esping.
Egendom.
Egentligen.
Egg (svärdsegg[1]).
Egna.
Ej.
Ejderdun.
Elf.
Elfenben.
Elfva
Elg. [ 178 ]
Eljest.
Eller.
Embete.
Embar.
Emedan.
Emellan.
Engel.
Engelsman.
Enka.
Enkel.
Enkling.
Erg.
Etsa.
Evig.

F.

Feja.
Fejd.
Fem.
Femton.
Femtio.
Ferla.
Fernissa.
Fest.
Fjegga.
Fiende.
Fjerran.
Fjermare.
Fjerde.
Fjesk.
Fjettrar.
Fleste.
Fresta.
Förderf.

G.

Galmeja.
Gerna.
Gerning.
Gers.
Grensle.
Gret (af gråta).

H.

Hej.
Hejda.
Helg. Helgon.
Hellre.
Helsa.
Helst.
Henne.
Hermelin.
Herre.
Hersgryn.
Hertig.
Hexa.
Hexeri.
Hjelm.
Hjelpa.
Hjerne.
Hjerpe.
Hjerta.
Hjesse.
Hvarest.
Hvem.

I.

Jemn.
Jemföra.
Jemka.
Jemlike.
Jemna.
Jemte.
Jemväl.
Jern.
Igen.
Ihjel.
Inhemsk.
Invertes.

K.

Kedja.
Kegla.
Keke.
Kersing.
Kexa.
Klerk.

L.

Lakej.
Leja.
Lejd.
Lejon.
Lektare.
Lemna.
Let (af låta,) (ljuda). [ 179 ]
Lett (färg).
Lexa.

M.

Med.
Meja.
Mejram.
Men.
Menniska.
Merg.
Merla.
Merendels.
Messing.
Mesling.
Mest.
Mjelte.

N.

Necken.
Neglika.
Nej.
Nejd.
Nejonögon.

O.

Ordentligen.
Offentligen.
Omtrent.

P.

Pastej.
Pejla.
Penna.
Penning.
Pensel.
Pell.
Pels.
Perla.
Perma.
Pers.
Persedel.
Persika.
Persilja.
Person.
Peruk.
Pest.
Predika.
Pregla.
Preja.
Prenta.
Prest.
Prinsessa.

R.

Ref-orm.
Refvel.
Regn.
Remna.
Rensa.

S.

Semsk.
Sen (sedan).
Sex.
Sexton.
Sextio.
Sjelf.
Skallmeja.
Snert.
Speja.
Spenar.
Spenslig.
Spjela.
Spjelka.
Spjell.
Spjerna.
Stjelpa.
Stjerna.
Stjert.
Sädserla.

T.

Temmeligen.
Tenlika.
Trenne.
Trens.
Tress.
Trettio.
Tretton.
Tvedrägt.
Tvenne.
Tvers.
Tvert. [ 180 ]
Tvertom.
Tvetydig.

V.

Verld.
Verk. (arbete).
Verkeligen.
Vers.
Vessla.
Vest.
Vestan.
Vester.
Vexel. Omvexla.
Väsendtligen.

Anmärkning:

Orters och personers namn finnas ej upptagna på denna Förteckning. Enligt det mest antagna bruket, tecknas ljudet ä i dem, så snart det är kort, nästan alltid med e, t. ex. Svensk, Velsk, Sverge, Vermland, Vestmanland, Nerke, Venden, Helsingland, Jemtland, Gestrikland, Vestervik, Sven, Elsa, Ebba, o. s. v.  1. Hos Ihre stafvas tvertom fogelegg och svärdsägg. Då likväl Bruket föga lär medgifva, att skrifva med e, ägg af fåglar, måste således denna stafning helt och hållit omvändas, i fall ordskillnads-principen skall bibehållas.