←  §16. Maillets Vattuminsknings-Astronomie.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§17. Reflexion öfver Maillets Systeme.
§18. Om Vattuminsknings satsen, inskränkt til Norden, strider emot Bibelen.  →


[ 37 ]

§. 17. Reflexion öfver MAILLETS Systeme.

Detta är ungefärligen innehållet af Telliameds predikan för sin Fransöska Missionair. Mit utlåtande lärer icke behöfvas om den kommer öfverens med sanningen; snarare torde det synas underligt, at en eljest så förståndig Man, som Maillet synes hafva varit, kun[ 38 ]nat falla på sådana dårskaper och orimligheter, som i detta hans systeme äro inflätade, och jag, när alt noga öfverlägges, knapt kan tvifla på vara hans fulla alfvar. Men den olyckliga hogen för fritänkeri och Atheisteri, hvaraf denna skriften, utom andra bekanta omständigheter, är hos Maillet et ojäfaktigt bevis, har altid en förstånds feber och yrsla med sig; så at ingen ting så snörrätt stöter emot både sundt Förnuft och förfarenhet, som icke sådana Villhjärnar äro färdige at antaga, när de tycka, at de passar sig til deras ändamål. Et prof af Guds hand öfver dem, som så glöma sin dependence af Skaparen, at de offentligen häfva sig up emot Honom och Sanningen. Således äro Atheister lefvande bevis på sin egen läras falskhet, och på Skriftenes sanning, som vitnar, at de som på sådant sätt qväfja eller sätta sig emot Naturens ljus och Uppenbarelsen, skola blifva öfvergifne i et vrångt sinne, Rom. 1.28. och intagne af kraftig vilfarelse, så at de skola tro lögnen, 2. Thess. 2:11.