←  §98. Segelbara Strömmar.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§99. Gamla Trän, som växa nära intil Vattubrynet.
§100. Rön om sådana Trän i Finska skär-gården.  →


[ 221 ]

§. 99. Gamla Trän, som växa nära intil Vattubrynet.

Alt sedan man begynte komma fram med Vattuminsknings satsen, har jag vid tilfälle sökt gifva akt på strändernas belägenhet och hvarjehanda omständigheter, hvarunder jag i synnerhet funnit det vara märkvärdigt, at man ofta råkar urgamla trän, så lågt neder i stranden, at vatnet, när det är högt, stiger up öfver dess rot. Man finner ofta, at vattnet sköljer mullen bårt från roten, och trän til följe deraf komma at falla omkull. Sådane hart vid Vattubrynet växande trän, rönas ofta, efter saf-ringarna, som tyckas vara et obedrägeligt märke til åldren, vara ågra hundrade år gamla; och om de icke kunnat växa under vatten, som ock tyckes vara ostridigt, så bevisa de oemotsägeligen, at vatnet på så många år, som de äro gamle, icke fallit eller minskats.

Jag har anmärkt hundradetals slika ställen i Finland, Österbotten och Norrige, och är viss om, at den, som något vistas vid skoglupne stränder, skal icke hafva ondt efter exempel härå.