←  §104. Stenlagda gator fundne vid gräfning i gamla Städer jämnhöga med Vattubrynet.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§105. Rön i Norrige emot Vattuminskningen.
§106. Prof. Kalms berättelse om hvad i Ängland allmänneligen hålles före.  →


[ 230 ]

§. 105. Rön i Norrige emot Vattuminskningen.

Af Herr Prof. Kalm har jag fått föl[ 231 ]jande berättelse: Herr Professoren gjort en noga och grundelig skilnad emellan Vattuminskning och uplandning; så lägger han til, det han väl i början varit af denna satsen intagen; men sedermera genom ytterligare Rön och deras noga öfvervägande, altså genom Naturen sjelf, blifvit bragt til tvifvelsmål om dess riktighet.

“Redan då han var i Norrige på tracted emellan Christiansand och Grömstad har dertil gifvits anledning, hvarest honom af 80 och 90 års gamla Gubbar blifvit försäkradt, at icke den ringaste vatnets aftagning der å orten blifvit märkt; tvärtom hafva de velat bevisa, så väl genom en sjö-bod vid Grömstad, som et sund icke långt derifrån, at vatnet så långt de kunnat minnas tilbaka, behållit samma bryne, i ty, at boden nu stod så när dertil, som för 80 år sedan; och i sundet, som har en sten-häll til botten, en båt med lika möda för 80 år sedan måst bringas fram, som nu. Hvilket uti Manuscriptet til 1. Tomen af Herr Professorens Americanska Resa varit på sina ställen omständeligen utfördt, men vid aftryckningen, ovisst af hvad tilfälle, blifvit bårtlemnadt.”