←  §68. At Hvarfen icke efter Vattuminsknings hypothesen kunnat blifva til, bevises ytterligare.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§69. Om Bärgen ligga på en kalkfot.
§70. Bärgshvarfens ställning och stupning, bestrider deras ursprung af Hafvet.  →


[ 161 ]

§. 69. Om Bärgen ligga på en kalkfot.

At alla bärg stå på en kalkfot, det är lätt sagt; men hvarken så lätt utrönt eller controllerat.

Efter min kunskap och förfarenhet har jag mindre anledning, at jaka, än neka dertil. Jag har härtils tyckt, at Skaparens försorg lagt de för invårnarne oumbärligaste ämnen öfverst i jordbrynet, deribland har jag ock räknat kalken. Ibland metallerne torde järnet allena höra dertil, som ock finnes mäst uti dagen. Sedan människorne satt värde på de andra metallerna, äro de djupt i jorden och bärg eftersökte: Amor babendi har bragt dem, at gräfva sig längst in i Jordens inelfvor. Där tycktes då vara mästa vän til at få något Rön i detta ämne. Nu berättas väl, at man på ansenligt djup funnit i Grufvor petrefacta, hvarom rätt[ 162 ]nu vidare; men aldrig har jag hört, at gruf-arbetet stannar på högsta djup i et snäckebärg, eller deraf tilkommen kalkfot; ehuru ingen lärer neka, at månge grufvor äga större lodrätt djup, än en del af Hafvet.

Deremot äge vi exempel ur Fahlun af en Grufva, som på 170 famnars djup ifrån Bärgfoten til räknandes, ändock icke visat tecken til kalk: och i Sahlbergs Grufva, af ungefär lika djup, men af nog lägre situation , har man, med mitt vett, inga petrefacta funnit, icke eller någon kalkfot; fast än gångarne altigenom bestått af kalkspat. Likaså synes vara beskaffadt med de utländska Grufvorna. Men om Grufvor, som från dagen bestå af kalk-ämne, jämväl i botnen sådant äga, det synes icke höra hit.

Hvad Bals-bärget i synnerhet angår, så synes dess grundval icke vara enahanda med det öfra snäckefulla ämnet; och icke eller bestå af kalk, som jag af dess i Vet. Academiens Handlingar införde beskrifning kan sluta[1]; hvarest talas om Gråbärg och lera i botnen. Och at den icke måste bestå af kalk, det bestyrkes jämväl derigenom, at en källa där finnes, hvilkens vatten, då der stå lågt, är godt och rensmakligt; men när det stiger högre, blifver kalkaktigt.


  1. 1752. p. 61.