Carl Gustaf af Leopolds samlade skrifter

Samlade skrifter
av Carl Gustaf af Leopold
Under hans livstid utgavs del 1–3 1800–1802, andra upplagan 1814–1816. Postumt utgavs del 4–6 1831–1833.
Böckerna har scannats av Google. På denna översiktssida finns de sex delarnas innehållsförteckningar.


CARL GUSTAF AF LEOPOLDS
SAMLADE SKRIFTER

[ i ]

TILL
HANS MAJESTÄT,
KONUNG
CARL DEN XIII.

[ i ]

De tvenne första Bandens innehåll

Första Bandet.
Stormäktigste Konung, Allernådigste Herre! sid. iii.
Författarens företal sid. vii.
Poetiska Arbeten.
Theater-Stycken.
Oden, eller Asarnas Utvandring. Tragedi i fem Akter. sid. 1.
Virginia, Tragedi i 5 Akter. 125.
Metromanien eller Vers-Vurmen, Komedi i 5 Akter. Öfversättning. 245.
Den Talande Taflan, Opera-Parade i en Akt. Öfversättning. 415.
Supliken eller Pjesen på stund, Divertissement. 491.
Andra Bandet.
Poetiska Arbeten,
af blandadt innehåll.
Lyriska Stycken.
Öfver Begäret till ett Odödligt Namn, Ode. sid. 1.
Häfdernas Röst, Ode. 8.
Det Blinda Nitet, Ode. 14.
Moraliska Sånger.
   Det Onda. 24.
   Lyckan. 29. [ ii ]
   Försynen. 31.
   Ett Tillkommande. 36.
Erotiska Oder.
   Den Sofvande och Vakande Sköna. 44.
   Mjeltsjukan. 47.
   Svartsjukan. 52.
   Förr och Nu. 55.
Ord till Begrafningsmusiken, vid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s Jordfästning. 58.
Det Slutande Århundradet, Skalde-Sång. 63.
Sång öfver Kellgrens död. 73.
Julie, Hymeneisk Offer-Sång. 79.
Sång till Glädjen, efter Schiller. 86.
Stycken i anledning af politiska tillfällen.
Sång öfver Sjö-Segern vid Hogland. 93.
Till Hans Maj:t Konungen efter Dess hemkomst från kriget 1790. 98.
Till Hans Kongl. Höghet Hertigen Regenten, i anledning af Förordningen mot Yppighet och Öfverflöd 1794. 113.
Minnes-Skål, egnad Konung Gustaf III, då hans Statue aftäcktes 1808. 121.
Den Tjugondesjette Januari 1814. 124. [ iii ]
Blandade Stycken af allvarsamt innehåll.
Förtjensten, till * * * 131.
Religionen. 148.
Predikarn. 156.
Försakelsen. 164.
Menniskolotten. 169.
Vänskapen, eller hvad man vill. 175.
Årens flygt, eller sista akten af Skådespelet. 181.
Sommar och Vinter. 187.
Till Sällheten. 192.
Bygdens Son till Lyckans. 194.
Ögonkast på Naturen. 196.
Sorgens Son, (efter Claudius.) 197.
Den uppfyllda Bönen. 199.
Vid en Philosophs Graf. 201.
Till en Vän, vid Tidningen om hans frus död. 204.
Till en olycklig vän, vid ett lika tillfälle. 207.
Till Fru Weltzin, vid Fru Westbergs likkista 209.
På tvenne Grafvar i Stralsund. 213.
Guffars Visa. 214.
Blandade Stycken af Skämtande innehåll.
Trohets-Visan, (från Bürger). 221.
Prestvigningen. 231.
Hvem har Rätt? Poetisk Betraktelse. 234.
Kärlekens Philosophi. 238. [ iv ]
De tvenne Nunnorna. 240.
Vältalighetens Ruin. 242.
Gubben, öfversättning från Voltaire. 244.
Gubbens Afsked, efter Voltaire. 246.
Sändebref till Mäster Allt i Alla. 249.
Ögat och Snusdosan, Fabel till L * * 254.
Nässlan och Törnrosen, Fabel. 257.
Täflingen, Fabel. 259.
Demosthén och hans Publicum. 260.
Basilisken eller det goda beviset. 262.
Kamelen i Lisabon. 264.
Leonoras Bigt. 267.
Enklingen. 270.
Fidei-Commiss. 272.
Mina Nya Rum. 274.
Sagor och Berättelser.
Eglé och Annett. 277.
Sethos eller de Tre Kransarna, Scen från det urgamla Babylon. 290.
Falmas dörr, eller Slutet af Sagan. 301.
Den vackra Bedjerskan, eller Troheten i lif och död. 304.
Det Svåraste Miraklet. 333.
Dröm, och det endast. 338.
Jakobinen i Grekland. 343.
Talismanen, eller uppfostran till Lycka. 350.
Byxorna, eller Tid och Rum, Saga vid kaklugnen 368. [ v ]
Den Nya Kolonien, eller Revolutionen i Sångkonsten. 384.
Hatten, (efter Tyskan.) 391.
Thelém och Makár, (efter Voltaire.) 405.
Skalde-Bref.
Till Augustus. Imitation. 415.
Till Konungen på Ladugårds-Gärdet 1786. 418.
Till Konungen i Göteborg 1788. 421.
Till Konungen i Finland efter Bataljen vid Uttis 1789. 423.
Till Konungen efter Sjöslaget vid Fredrikshamn 1790. 425.
Till Konungen efter Sjöslaget vid Svensksund 1790. 429.
Till Konungen, efter en Sjukdom. 431.
Till Öfv. Kam. Junk. Herr Grefve Oxenstjerna, vid läsningen af Poemet Dagens Stunder. 433.
Till en förnäm Herre, då han valdes till Direktor af Svenska Akademien 1786. 436.
Till Den Samma på Drottningholm, 1789. 440.
Till Den Samma i Gefle 1792. 444.
Till Den Samma i Stralsund 1807. 450.
Till Fru Grefvinnan * * 453.
Till Fru B. C. O. 462.
Till M. C. T. 1788. 474.
Till Dom-Prosten Herr Doktor Älf, 1794. 479.
Till Herr Professor Franzén. 483.
Till Fru Müller, Alcest 1788. 486.
Till Kellgrens Skugga. 488. [ vi ]
Till Herr Hof-Junkarn, sedan Kammar-Herrn och Ridd. Silverstolpe, vid läsningen af Poemet Fosterlandskänslan. 491.
Till Öfverste-Kammar-Junkarn, sedermera Hans Excellens Stats-Rådet Herr Frih. Fleming, Landt-Marskalk 1810. 493.
Till Den Samma i Örebro, 1812. 494.
Till HofKanslern Hr Friherre af Wetterstedt. 495.
Till Herr Presidenten m. m. Edelcrantz, då han utnämdes till denna värdighet. 496.
Små-Stycken af åtskillig anledning.
Till Hans Maj:t Konung Gustaf III, vid emottagandet af en Lagerkrans som Konungen värdigats tillsända författarn. 501.
Den 26 Mars 1807. 502.
Inskrift på en Colonne-Rostrale, vid en fête på Kongl. Hofvet 1809. 503.
Med en Julklapp till Konungen, i Hennes Maj:t Drottningens Namn 1809 503.
Verser tillagda i Dramen Christina, vid tillfälle af Hans Kongl. Höghet Kronprinsen Carl Augusts hitkomst 1810. 504.
Verser tillagda i Lyriska Tragedien Gustaf Wasa, vid tillfälle af Hans Kongl. Höghet KronPrinsen Carl Johans hitkomst 1810. 505. [ vii ]
Under en Transparent år 1814, som föreställde Hans Maj:t Konungen stödd på Svenska skölden. 506.
Verser afsungne vid Illuminationen i Stockholm år 1814, af en person som föreställde Ryktet. 507.
Under en Transparent vid samma högtidlighet, som föreställde H. K. Höghet Kronprinsen 507.
Under en Transparent af lika föremål vid samma högtidlighet. 508.
Under ett Porträtt af H. K H. Kronprinsen som visades författarn 1813. 508.
I anledning af en Bust, gjord af Sergell, som författaren först efter hans död hade tillfälle att se. 508.
Till Fru Grefv. Sparre, (sedan gift Tersmeden) med ett exemplar af författarens Skrifter. 509.
Till Fru Commerce-Rådinnan Lenngren, med samma Skrifler. 509.
En Auktor till sin hustru med ett af sina arbeten. 510.
Under Herr Landshöfdingen v. Rosensteins porträtt, måladt af Hr Prof. Breda. 510.
Under samma porträtt skänkt till en Dame. 510.
Till Herr Hof-Intendenten och Riddaren Sergell, med författarens Skrifter. 511.
På en Portfölj tillhörig H:s Exc. Riks-R. m. m. Grefve Oxenstjerna och som innehöll dess poetiska Skrifter. 511.
Till en förnäm Dame, med ett exemplar af Talande Taflan. 512.
Till Fru Grefv. Rålamb under en opasslighet. 512.
Till Den Samma, vid en bortresa på landet. 513. [ viii ]
Till Den Samma, i anledning af några verser skrifna af en stor Skald, till författarens beröm, och som visades honom. 513.
Till Hans Exc. m. m. Herr Friherre Fleming, vid läsningen af en bland dess Skrifter. 514.
Till en förnäm Dame, med författarens arbeten. 514.
Till Fru Grefvinnan Mörner, född Arfvidson, med samma skrifter. 515.
Till Herr Hof-Kanslern m. m. Friherre af Wetterstedt, med samma skrifter. 515.
Under Herr Expeditions-Sekreteraren Sjöbergs porträtt. 515.
De tvenne Förslagen. 516.
Grekiska Språkets undergång. 516.
Svårigheten. 516.
Våldet på Belindas Lock. 517.
Dialog. 517.
Rätta Bönen. 517.
Röster till Apollo. 518.

Rättelser.

I. Delen.
Sid. 21. rad. 13. står: en Kronans lycka, läs: en Kronas lycka.
137. 21. ondska, ilska.
229. 7. denne henne.
349. 24. adern, fadern.
443. 7. Ah nej. Åh nej!
445. 11. Hur kan du svara! Hur du kan svara!
450. 16. örening förening.
455. 16. allt går dock ej så stilla. ej så illa.
II. Delen.
Sid. 221. rad. 21. står: längst öfver däfna fält, läs: längs öfver däfna fält.
464. 8. Smedjans Smidarns
481. 19. irrar, irras.

[ i ]

Tredje Bandets innehåll.

Skrifter i Prosa.
Afhandlingar
I.
Idéer till en populär-philosophi öfver Gud och Odödlighet. sid. 1.
Om Religionsfriheten. 62.
Om förnuftets frihet, eller Svar på frågan: har man skäl att för Religion och Samhälle frukta något af philosophiens undersökningar? 84.
Om en del af Yttrande Rättens frihet, eller Bref om Anonymen. 122.
Om äldre och nyare Vidskepelse. 156.
Om Smicker. 198.
Ett par ord om Förnuftshatet å den ena, och det nya Förnuftsljuset å den andra sidan. 229.
Om Straffmakt och Strafflagar. 256.
Nyttiga Betraktelser om Auktorer och om Vitterheten. 289.
Stycken om Talekonsten.
   1. St. Tal vid högtidliga tillfällen. 310.
   2. St. Åminnelse-Tal. 321.
   3. St. Prediko-Tal. 337. [ ii ]
Strödda Skrifter.
Om Kritiker och Stridskrifter. 397.
Om Vitterhets-Idkare. 411.
Om det Romaneska. 423.
Föreläsning om Hedern. 440.
LärdomsHistorien. Sällskapshändelse. 449.
Kräket, eller de Tre Svåra Orden. Grekisk Saga. 464.
Fragment af Koglus Krönika. 503.

Rättelser:

Sid. 33. rad. 11. står: låter infinna sig; läs: låter igenfinna sig.
83. 7. religion på modet; en religion på modet.
117. 20. om en rätt; om en rättighet.
133. 11. förnuftsrätt; förnuftets rätt.
249. 17. alla fyndigheter; alla spekulationens fyndigheter.
339. 1. Theologie: Theologiæ.
432. 18. hvarannan; hvartannat.
461. 7. så mycken större; så mycket större.

[ lv ]

REGISTER ÖFVER FJERDE, FEMTE
OCH SJETTE DELARNA.

4 Delen.

Minne af Carl Gustaf Leopold, af L. M. Enberg i
En blind mans besinningar i Filosofien.
I. Stycken om Kantiska Filosofien. Pag.
Om Kant och nya Filosofien 1.
Postskript 42.
Om Metafysikens Princip, enligt Kant, eller om de så kallade Syntetiska omdömen Apriori 47.
1. St. Dessa Satsers Ursprung och Natur 47.
2. St. Exempel 58.
3. St. Om Geometriens påstådda natur af syntetisk apriorism 63.
4. St. Slutfoljd af det föregående 81.
5. St. Vidare om den Syntetiska Apriorismen, såsom princip för Metafysiken 85.
Om Moralitetens Princip, enligt Kant, i anledning af hans Metaphysik der Sitten 95.
II. Stycken om Schellingska Filosofien.
1. St. Allmän åsigt af Naturfilosofien till innehåll och grundbegrepp 151.
2. St. Om denna Filosofis kännedoms-grunder 179.
3. St. Om andens tre verksamheter och om svårigheterna dervid 197. [ lvi ]
4. St. Om yttre Realitet och huru denna Filosofi uppfyller sitt kall att aföra frågor derom 215.
5. St. Huruvida den nya Idealismen är i grunden någon annan än den förut vanliga 234.
6. St. Om Naturfilosofiens förhållande till Religionen 256.
III. Stycken ur Doctor Godmans portfölj.
1. Doktor Godmans Bref 279.
2. Morgonpromenaden 289.
3. Om realitet af kunskap i Filosofien
   1. St. Med särskilt hänseende till den kritiska Filosofien 300.
   2. St. Realitet af kunskap med hänseende till Filosofien i allmänhet 305.
   3. St. Min tro om det menskliga Förnuftet 310.
   4. St. Filosofiens stora prisfråga 325.
4. Bihang om känsloprincipen
   Bref ifrån Doktor Godman, 1–6 343.

[ i ]

Femte Bandets Innehåll.

Vitterhet.
Om Smaken och dess allmänna Lagar.
   1. St. Allmän Smak, och om den gifves. Öfversigt af Smakens skiljaktigheter sid. 1.
   2. St. Smakens allmänna Lagar förutsätta möjligheten af en förening emellan dess skiljaktigheter. Vidare om dessa sistnämda 17.
   3. St. Om en princip för Smaken gifves, hvilken är och hvarifrån uppkommer den? 34.
   4. St. Försök att ur Smakens princip härleda dess allmännaste Lagar 48.
Om Diktens bruk i Poesien.
   1. St. Om Dikten i allmänhet och dess åtskilligheter 80.
   2. St. Om den högre Episka Dikten och det underbara deraf 98.
   3. St. Om Gast- och Skrock-Dikten 121.
   4. St. Om den gamla Götiska Dikten och den nya Smaken för detta slags Vitterhet 140.
Om den Fransyska Tragedien 167.
Något om den Äldre Svenska Vitterheten och dess förhållande till den Fransyska 188.
Bref om Poetisk Stil 210.
Strödda Ämnen.
Den Frågande Rösten och den Svarande, eller om ursprunget till Det Onda. Dialog. Fragment 227. [ ii ]
Om Borgerlig Frihet 260.
Bref till en utländsk Författare, i anledning af Herr Acerbis resa genom Sverige.
   1. Brefvet 280.
   2. Brefvet 306.
Om Sällheten eller Osällheten af det menskliga lifvet 346.
Tal emot Äktenskapsskillnader. Hållit inför Folket i Athén 358.
Om Jagt. Text och betraktelse 368.
Skribenten Durencran berättar sitt poetiska och kritiska lefnadslopp. Öfversättning från Tyskan 378.
Om Ledsnaden 399.
Om en stor Kroppsväxt 403.
Om Jean Jacques Rousseau 407.
Om Rollin, och om Historisk Skrifart 422.
Dalin 426.
Något om det så kallade Nya Stafsättet 461.
Bevis på Språkets försämring. Af Kollega Skolmark 475.
Gens comme il faut. Dialog emellan A och B 481.
Om och till Föreläsaren i Konsternas Historia 497.
Dramatisk Scen 507.
Minnesteckning 521.

[ 537 ]

Rättelser.

Sid. 2 rad. 22 står: förnufts gilltighet läs: förnufts-gilltighet
4 3 förnuftsgrunden förnuftsgrunder
ib. 23 styl stil
8 18 vore voro
9 6 finare friare
ib. 13 syndens och dödens Syndens och Dödens
15 4 uppfylt uppfyllt
16 25 dem den
20 1 och flerestädes står: tjugo tjugu
ib. 6 står: Henrik den IV Henrik IV
ib. 13 och flerestädes står: mäst mest
ib. 19   helt och hållit helt och hållet
21 10 står: sakers sakens
30 10 förvissar förvissa
41 22 talanger talangen
44 19 skärpade skärpta
58 25 funnit funnet
65 1 steg slag
71 8 behöfves? behöfves.
93 13 dock
101 7 kyskhets-gudinnan kärleks-gudinnan
106 23 hvilka märkvärdiga märkvärdiga
123 16 och flerest. står: oafbrutit oafbrutet
124 26 står: begärte begärde
127 10 vunnit vunnet
128 9 härligaste herrligaste
132 16 nedgömt nedgömdt
134 22 gäser jäser
150 14 angelägit angeläget
163 9 vore voro
172 11 syftning lyftning
178 21 de det
204 26 fallit fallet
205 16 skrifvit skrifvet
209 3 Geni or not Geni, or no
215 18 höres höras
218 10 viditque videtque
220 10 flyktig flygtig
252 19 sjunker sjunka
253 14 krroppsämnets kroppsämnet
272 14 till domar domar
ib. 15 till statsämnen statsämnen
273 27 gäsning jäsning
275 16 gifvits gifvas
286 26 ingendera intetdera
294 10 bästa narrar
310 3 sönderslitit sönderslitet
316 2 sönderslitit sönderslitet
318 12 senare sednare
319 23 gäsningen jäsningen
331 12 Cäsariska Cesariska [ 538 ]
Sid. 340 rad. 12 står: Ar läs: Är
358 2 hållit hållet
372 20 förbehållit förbehållet
379 6 obesungit obesjunget
ib. 7 bröllopp bröllop
382 24 denna detta
385 22 skrifvit skrifvet
389 19 effacéz effacez
ib. 21 utstrukit utstruket
396 9 allt uppkom allt, uppkom
397 27 och flerestädes står: bordt bort
411 7 står: ressonementer resonementer
416 23 dragit draget
423 17 förtjenar förtjena
434 3 anbefallte anbefallde
ib. 10 uppdragit uppdraget
435 23 kom kommo
445 15 egit tragiska humör egit tragiska lynne.
453 27 skrifvit skrifvet
467 21 antagit antaget
469 6 kräm krem
475 1 försämring af försämring. Af
476 12 såtom såsom
497 3 (Från Landsorten) utgår alldeles.
507 4 burit läs: buret
508 18 framkommit framkommet
521 3 Mariä Magdalenä Marie Magdalene
527 25 märkvärdigheten märkvärdighetens
530 15 vore voro
535 5 minnesgård minnesgärd[ i ]

Sjette Bandets Innehåll.

Tal.
InträdesTal i Svenska Akademien sid. 1.
Anmärkningar 23.
Tal af Svenska Akademiens Direktör, i anledning af Fredsslutet år 1790 39.
Svar på Herr Zibets Inträdes-Tal 46.
Svar af Svenska Akademiens Direktör på Herr Stenhammars Inträdes-Tal 55.
Inträdes-Tal i Kongl. Vitterhets-, Historie- och AntiqvitetsAkademien 67.
Tal om Filosofien vid nedläggandet af Presidium i Kongl. VetenskapsAkademien 116.
Åminnelse-Tal öfver Professoren, Herr Mag. J. P. Sleincour 174.
Recensioner.
Hertzens-Erleichterung, oder Verschiedenes an Verschiedene; von Joh. Casp. Lavater 205.
Den sunda Filosofien! Den naturliga Sedoläran! och den landtförvista Vantron! m. m. Af Joh. Jac. von Bilang 215.
Om Efterhärmning. Fragment af den högre Kritiken. Af Thorild 232.
Sveriges Statshvälfningar och Hushållsanstalter, ifrån år 1720 till år 1792; samt [ ii ]
Filosofiskt Försök att utur menniskans egenskaper utröna ändamålet hvartill menniskan är skapad, m. m.; Af M. Blix 248.
Våldet på Belindas lock. Komisk Hjeltedikt af Alex Pope. Öfversättning 286.
Silfvertonen, eller Tasso i phosphorisk öfversättning 305.
Supplement.
Prosaiska stycken.
Svar på Herr Doktor Rutströms Inträdes-Tal i Kongl. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets-Akademien 331.
Försök att bestämma betydelsen af några ord, som i vårt språk uttrycka Sinnesgåfvor 336.
Om Sjelfmord 347.
Poetiska Stycken.
Sång öfver Aftäckningen af Konung Carl XIII:s Bildstod 351.
Till Fru Grefvinnan Rålamb 361.
Till Fröken Clara Rålamb 364.
Till Fröken Augusta Rålamb 365.
Till den evigt Dyrkade 368.
Till Mamsell Fredrica Bagge 369.
Till en Dam, vid återsändandet af ett par handskar 370.
Till Auktorn af Poemerna: Skaldekonsten, Handeln, m. fl. 371.
Till Herr LifMedicus och Riddaren af Pontin 373.
Svenska Parnassens Klago- och SvaneSång till Pehr Enebom 375.
Julgrisen 379.